Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

In maart 2018 kreeg de Werkgroep Monumenten de vraag of een paadje tussen Kerkplein/Raadhuisplein en de Driehoek in Ede-Centrum terecht of onterecht was afgesloten. Het gaat om het pad dat in het verlengde ligt van het pad onder de beukenhaag achter de kerk. Naast het pad en de andere doorgang wordt nu nieuwbouw gepleegd. De Werkgroep Monumenten heeft contact opgenomen met John de Jong, adviseur Monumentenzorg bij de gemeente Ede. We hebben hem de vraag voorgelegd:

  • Het pad is nu afgesloten door bouwhekken. De tekening op de hekken suggereert dat het pad blijvend wordt afgesloten. Is dat de bedoeling?

  • En moet dit pad niet een oud kerkenpad blijven?

Zijn antwoord was dat het pad niet bebouwd zal worden, maar dat het deel wordt van de nieuwbouw. De doorgang blijft dus geblokkeerd. Het bouwplan voor deze aanpassingen is inmiddels onherroepelijk geworden. De doorgang ten westen van de nieuwbouw blijft wel toegankelijk, zij het dat deze nu wat versmald is wegens de bouw.

Webafbeelding Detail Kadastrale kaart 1832 klein

De Werkgroep heeft onderling nog overlegd of alsnog bezwaar maken zinvol is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als er recht op overpad is. Er zouden ook nog rechthebbenden kunnen bestaan die hier een beroep op kunnen doen. Dit zou in principe allemaal mogelijk zijn. Het blijkt echter een tijdrovende en kostbare zaak om dit te onderzoeken. Alles bij elkaar oordeelde de Werkgroep dat bezwaarmaken een onhaalbare kaart is.

Het oordeel dat de Werkgroep aan het bestuur van de Vereniging Oud Ede meedeelde luidde dan ook:

  • we zijn te laat geweest voor een bezwaarprocedure

  • er waren en zijn onvoldoende gronden om (alsnog) stappen te ondernemen

  • de vergunningverlening is correct verlopen, daar is geen bezwaar meer mogelijk

  • het pad heeft bovendien grotendeels zijn oude functie verloren

Theo Boessenkool, Werkgroep Monumenten Vereniging Oud Ede

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.