Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, circa 800 leden zijn u al voorgegaan. Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

 • 09-05-2017 20 uur Algemene Ledenvegadering over de eerste "Ontzamellijst".
  Vermoedelijk in Cultura.

 • 05-06-2017 Dag van het Kasteel
  Op 2e Pinksterdag organiseert de Nederlandse Kastelenstichting de "Dag van het Kasteel
  Zie https://www.dagvanhetkasteel.nl/
 • 06-09-2017 Lezing over de opgravingen in Park Reehorst
  door Eric Norde, projectleider Raap, in samenwerking met de Archeologie Werkgroep Nederland
  Nadere informatie volgt.

 • Open Monumentendag
  met om 10 uur in Huis Kernhem de presentatie door de Nederlandse Kastelenstichting
  van het boek Huis Kernhem van de hand van wijlen drs. Elisabeth Demesmaeker
 • 28-09-2017 Excursiedag leden V.O.E. Bestemming nader te bepalen.

 • 15-11-2017 Lezing door Gerjan Crebolder over "De Kippenlijn", de spoorlijn Ede-Nijkerk
erelid

Foto: André Hartgers

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud Ede d.d. 12 april 2017 trad mevrouw Hetty Blaauw af als bestuurslid.

Zij heeft heel veel betekend voor de vereniging, reden voor het bestuur om haar,met instemming van de Algemene Ledenvergadering, tot ere-lid te benoemen

Als speciale geste werd haar een zilveren hanger aangeboden met het logo van de vereniging, een gestileerde zandloper.

De voorzitter, Simon van de Pol, hing haar deze onderscheiding persoonlijk om.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede
Postbus 9022
6710 HK Ede

Velp, 20 februari 2017

Betreft: Behoud pand Stationsweg 102

Geacht college,

Via de vereniging Oud Ede werd erfgoedvereniging Bond Heemschut geattendeerd op de uitslaande brand in bovengenoemd pand, waardoor zware schade is ontstaan aan dit gemeentelijke monument.

Onze vereniging ondersteunt de wens van Oud Ede en vele omwonenden om het gebouw niet te slopen, maar alles in het werk te stellen om het pand te herstellen.

De Stationsweg staat symbool voor de ontwikkeling die Ede heeft doorgemaakt van een agrarische gemeenschap, gericht op het dagelijks bestaan, naar een levendige gemeenschap met een grote variatie aan activiteiten. Deze ontwikkeling is mede tot stand gekomen door het aanleggen van de spoorlijn Utrecht-Arnhem. De bebouwing die daarna is ontstaan langs de Stationsweg, is vooral kenmerkend voor deze ontwikkeling door de situering en vormgeving van de villa's en de daarbij aangelegde tuinen. Zij vormen daardoor een kenmerkend en cultuurhistorisch waardevol tijdsbeeld voor Ede.

Het is jammer, en bijna onvermijdelijk, dat, in de loop van de tijd, het bovenbeschreven beeld schade oploopt. Echter, waar mogelijk, moet voorkomen worden dat de historisch gegroeide karakteristiek van de Stationsweg onherkenbaar wordt. Daarom pleit Heemschut er voor de door brand beschadigde villa in de oorspronkelijke staat te herstellen.

De vereniging Oud Ede heeft ons op de hoogte gesteld van de inhoud van uw brief van 03 februari j.l. (zaaknummer 861979). Heemschut ondersteunt de door de gemeente voorgestelde en reeds in uitvoering gebrachte maatregelen. Daarbij is het echter van groot belang dat het pand zo snel mogelijk tegen wind en regen wordt afgedekt om de aangerichte schade niet te verergeren én dat de muren, waar nodig, worden gestut.

Erfgoedvereniging Heemschut is gaarne bereid om, in samenwerking met de vereniging Oud Ede, de mogelijkheden voor het behoud van de villa te bespreken. Een ontvangstbevestiging van deze brief wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groeten,

erfgoedvereniging Bond Heemschut, commissie Gelderland,
ing. J.G.C. Scharten
De Overtuin 14
6881TT Velp

De heer Koopmans stuurde een aantal foto's "van vroeger" op. Leuk om hier te tonen.

Door op een foto te klikken wordt hij vergroot.

View the embedded image gallery online at:
http://oudede.nl/index.php#sigFreeIdcc262f852f

De Vereniging Oud Ede heeft naar aanleiding van de brand in villa Richmond aan de Stationsweg in Ede een brief aan de gemeente Ede gestuurd (deze brief staat verder naar onderen op deze pagina). De Vereniging Oud Ede pleit daarin voor  herstel, en daardoor behoud, van dit gemeentelijke monument. Het antwoord van de gemeente Ede staat hieronder:

Vereniging Oud Ede
t.a.v. dhr. G. Hendriks
Postbus 8293
6710 AG EDE GLD

uw kenmerk: uw brief van 20-1-2017

zaaknummer 861979, behandeld door dhr. J. de Jong

onderwerp: Verzoek behoud en herstel gemeentelijk monument 'Villa Richmond' aan Stationsweg 102 te Ede.

Geachte heer Hendriks,

Namens de Vereniging Oud Ede heeft u ons op 20 januari jl. een brief gestuurd over het gemeentelijk monument 'Villa Richmond' aan Stationsweg 102 te Ede. U sprak hierin uw zorg uit over de teloorgang van het pand die dreigt door de schade van de brand. Wij waarderen het zeer dat de Vereniging Oud Ede zich uitspreekt voor behoud en herstel van dit gemeentelijk monument. Ook wij zijn van mening dat met de brand in het pand Stationsweg 102 een belangrijk gemeentelijk monument is aangetast. Wij beschouwen uw betoog dan ook als steun in de rug.

Huidige stand van zaken

Wij sturen u dit bericht, om u te informeren over de acties die wij op korte termijn voorbereiden. Allereerst zijn wij in gesprek met de eigenaar van het pand om verder verval te voorkomen. De begane grond is inmiddels ontoegankelijk gemaakt om vernielingen onmogelijk te maken. Daarnaast wordt de huidige toestand van het gemeentelijk monument door middel van een bouwtechnisch en bouwhistorisch onderzoek inzichtelijk gemaakt. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Parallel aan deze stappen dringen wij er bij de eigenaar verder op aan het pand wind- en waterdicht te maken zodat, in afwachting van de uitkomsten van verdere planvorming, een verder verval kan worden voorkomen. Tot slot zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Hoe verder

Wij hebben nog geen inzicht in de verdere plannen van de eigenaar van het monument. Gelet op de beschermde status van het pand en de ligging in een cultuurhistorisch waardevolle zone zal het erfgoedbelang zwaar wegen bij toekomstige besluitvorming over ontwikkelingen op deze locatie. Indien door de eigenaar een vergunningaanvraag voor de sloop van het pand wordt ingediend, zal ons college advies vragen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over het al dan niet intrekken van de aanwijzing van gemeentelijk monument. Maar ook in het geval van handhaving als gemeentelijk monument zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseren over de herstelopgave.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Op het moment dat door de eigenaar en/of ontwikkelaar een eventuele verzoek wordt ingediend inzake het afvoeren van het object als gemeentelijk monument, dan stellen wij u daarvan uiteraard ook op de hoogte. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer John de Jong, adviseur monumentenzorg, bereikbaar op telefoonnummer 0318 - 680 336.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Henk van Laar,

afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

brand Richmond

5 januari 2017: uitslaande brand in Villa Richmond aan de Stationsweg in Ede. Bron: Ede-Stad /Ted Walker

Het bestuur van de Vereniging Oud Ede heeft, n.a.v. de recente brand in het gemeentelijke monument "Villa Richmond" aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede onderstaande brief gestuurd.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede
Postbus 9022
6710 HK, Ede

Ede, 20 januari 2017

Onderwerp: Behoud pand Stationsweg 102

Geacht college,

De Vereniging Oud Ede voelt zich zeer betrokken bij het instandhouden van voor Ede karakteristieke panden. Met instemming citeren wij hierbij uit de concept Stadsvisie 2030 op blz. 42: "Ede heeft veel van haar herkenbaarheid verloren in de afgelopen decennia door het onvoldoende waarderen en respecteren van haar erfgoed. Daarom koesteren we wat er nog is. We zetten in op behoud van erfgoed door bescherming en ontwikkeling waarbij waardevolle karakteristieken de inspiratiebron zijn voor toekomstige ruimtelijke inrichting."

Stationsweg 102 (Richmond) is op 5 januari getroffen door een uitslaande brand. Het pand stond al geruime tijd leeg of werd bewoond als kraakpand c.q. als anti-kraak. De geschiedenis van Richmond is op de pagina's 100/101 beschreven in het boek "De Stationsweg in Ede" door Kees van Lohuizen; in 2013 uitgegeven door de Vereniging Oud Ede.

Veel mensen uit onze gemeente hebben nog herinneringen aan de fraaie wachtkamer van oogarts Van de Drift; bij minder mensen is bekend dat het indertijd is gebouwd in opdracht van  burgemeester Jhr. Op ten Noort, die er ook in heeft gewoond, en dat het pand ook als woonhuis heeft gediend voor burgemeester Baron Creutz.

Na jaren leegstand c.q. oneigenlijke bewoning dreigt door de schade van de brand het pand verder te verloederen. Wij vragen u om uw invloed aan te wenden opdat de eigenaar van Richmond het pand zodanig herstelt, dat het de status van gemeentelijk monument weer eer aan doet.

De Vereniging Oud Ede zou sloop buitengewoon betreuren; ook als blijk dat de status van gemeentelijk monument kennelijk te niet kan worden gedaan door verwaarlozing en brand.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

Vereniging Oud Ede

Gerard Hendriks
secretaris

Richmond nu

Na de brand: flink beschadigd, maar niet onherstelbaar. Foto: S. v.d. Pol

Copyright © Vereniging Oud Ede 2016. Alle rechten voorbehouden.