Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, circa 800 leden zijn u al voorgegaan. Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

8 en 9 september

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. En natuurlijk doet ook Ede mee! Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Meer informatie op Open Monumentendag.

 

27 september

Ledenexcursie naar kasteel de Cannenburgh in Vaassen. Opgeven kan nu al (uiterlijk 31 augustus) en graag via de website of naar ons emailadres. Inspreken op ons telefoonnummer (06 34 86 76 27) kan natuurlijk ook.

De eigen bijdrage wordt ongeveer €12.50.

 

14 november 2018

Lezing: Aart Homoet over zijn boek "Rooie rakkers tussen zwarte kousen. Een eeuw socialisme in Ede".

 

Donderdag 28 juni 2018 zal in de Staatscourant de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument worden gepubliceerd.

Na bijna 3,5 jaar is het dan, mede dank zij de steun van Oud Lunteren en Oud Ede, toch nog gelukt.

Vooruitlopend op deze aanwijzing is al weer een tijdje geleden de Stichting Educatiecentrum de Goudsberg opgericht. Deze stichting richt zich op educatief hergebruik van de muur.

De Stichting Educatiecentrum de Goudsberg heeft een Comité van Aanbeveling, met een behoorlijke statuur.
En met een landelijke uitstraling.

Er is ook plaats voor de Vereniging Oude Ede, en de Vereniging Oud Lunteren. Lokale steun is, net al in de aanloop naar de aanwijzing tot rijksmonument, immers ook van veel belang. En historische verenigingen vinden in educatie hun bestaansrecht.

Meer informatie op de website van de Stichting Educatiecentrum de Goudsberg.

 Muur van Mussert Roger

In maart 2018 kreeg de Werkgroep Monumenten de vraag of een paadje tussen Kerkplein/Raadhuisplein en de Driehoek in Ede-Centrum terecht of onterecht was afgesloten. Het gaat om het pad dat in het verlengde ligt van het pad onder de beukenhaag achter de kerk. Naast het pad en de andere doorgang wordt nu nieuwbouw gepleegd. De Werkgroep Monumenten heeft contact opgenomen met John de Jong, adviseur Monumentenzorg bij de gemeente Ede. We hebben hem de vraag voorgelegd:

  • Het pad is nu afgesloten door bouwhekken. De tekening op de hekken suggereert dat het pad blijvend wordt afgesloten. Is dat de bedoeling?

  • En moet dit pad niet een oud kerkenpad blijven?

Zijn antwoord was dat het pad niet bebouwd zal worden, maar dat het deel wordt van de nieuwbouw. De doorgang blijft dus geblokkeerd. Het bouwplan voor deze aanpassingen is inmiddels onherroepelijk geworden. De doorgang ten westen van de nieuwbouw blijft wel toegankelijk, zij het dat deze nu wat versmald is wegens de bouw.

Webafbeelding Detail Kadastrale kaart 1832 klein

De Werkgroep heeft onderling nog overlegd of alsnog bezwaar maken zinvol is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als er recht op overpad is. Er zouden ook nog rechthebbenden kunnen bestaan die hier een beroep op kunnen doen. Dit zou in principe allemaal mogelijk zijn. Het blijkt echter een tijdrovende en kostbare zaak om dit te onderzoeken. Alles bij elkaar oordeelde de Werkgroep dat bezwaarmaken een onhaalbare kaart is.

Het oordeel dat de Werkgroep aan het bestuur van de Vereniging Oud Ede meedeelde luidde dan ook:

  • we zijn te laat geweest voor een bezwaarprocedure

  • er waren en zijn onvoldoende gronden om (alsnog) stappen te ondernemen

  • de vergunningverlening is correct verlopen, daar is geen bezwaar meer mogelijk

  • het pad heeft bovendien grotendeels zijn oude functie verloren

Theo Boessenkool, Werkgroep Monumenten Vereniging Oud Ede

Dit meldde Ede Stad op 11-10 j.l:

Boek over Ede wint Professor van Winterprijs

Janny

 

EDE De Professor van Winterprijs is dit jaar voor Janny Bloembergen-Lukkes.

De jury heeft haar boek 'Paradoxale modernisering. Ede 1945-1995: groot geworden, herkenbaar gebleven' (Hilversum, Verloren 2015) unaniem verkozen tot prijswinnend boek van de ingezonden boeken uitgegeven in 2015-2016. Het prijsbedrag van 3500 euro wordt ter beschikking gesteld door het Professor van Winterfonds.

De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt voor het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis in Nederland. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis organiseert de prijs. De prijsuitreiking is op 9 november bij ProDemos in Den Haag.

Welke ruimte heeft een gemeentebestuur om een eigen invulling te geven aan de veranderingen die de Nederlandse samenleving doormaakte na de Tweede Wereldoorlog?

Dat wordt in het boek onderzocht voor de gemeente Ede.

Deze gemeente maakte tussen 1945 en 1995 een sterke groei door mede dankzij de komst van veel nieuwe bewoners. Hierdoor ontstonden spanningen tussen stedelijke ambities en rurale belangen.

Een deel van vooral de protestants-christelijke bewoners maakte zich zorgen om zaken als behoud van de zondagsrust en bijzonder onderwijs. Janny Bloembergen analyseert welke keuzes het gemeentebestuur heeft gemaakt op het gebied van de ruimtelijke ordening, het onderwijs, migranten, en vrije tijd en cultuur.

Zij concludeert dat, ondanks de uniformerende werking die van het moderniseringproces uitging, in de praktijk tegengestelde bewegingen mogelijk waren, waardoor de lokale eigenheid stand kon houden binnen het nationale eenwordingsproces.

De Professor van Winterprijs wordt voor de achtste keer uitgereikt.

De Vereniging Oud Ede feliciteert Janny Bloembergen van harte met deze prijs

 2018 04 05 Mausoleum Infobord 08

Op 5 april werd bij het Mausoleum het informatiebord geplaatst. Op het informatiebord staat het korte verhaal van het Mausoleum. Het bord is in het Nederlands en in het Engels uitgevoerd. Daarom is het een kantelbord geworden, zodat beide versies gelezen kunnen worden.

Het Mausoleum zelf wordt nu gerestaureerd. Het wordt in de oorspronkelijke staat uit 1945/1946 teruggebracht. De restauratie zal ruim voor 4 mei gereed zijn.

2018 04 05 Mausoleum Infobord 09

De Vereniging Oud Ede heeft naar aanleiding van de brand in villa Richmond aan de Stationsweg in Ede een brief aan de gemeente Ede gestuurd (deze brief staat verder naar onderen op deze pagina). De Vereniging Oud Ede pleit daarin voor  herstel, en daardoor behoud, van dit gemeentelijke monument. Het antwoord van de gemeente Ede staat hieronder:

Vereniging Oud Ede
t.a.v. dhr. G. Hendriks
Postbus 8293
6710 AG EDE GLD

uw kenmerk: uw brief van 20-1-2017

zaaknummer 861979, behandeld door dhr. J. de Jong

onderwerp: Verzoek behoud en herstel gemeentelijk monument 'Villa Richmond' aan Stationsweg 102 te Ede.

Geachte heer Hendriks,

Namens de Vereniging Oud Ede heeft u ons op 20 januari jl. een brief gestuurd over het gemeentelijk monument 'Villa Richmond' aan Stationsweg 102 te Ede. U sprak hierin uw zorg uit over de teloorgang van het pand die dreigt door de schade van de brand. Wij waarderen het zeer dat de Vereniging Oud Ede zich uitspreekt voor behoud en herstel van dit gemeentelijk monument. Ook wij zijn van mening dat met de brand in het pand Stationsweg 102 een belangrijk gemeentelijk monument is aangetast. Wij beschouwen uw betoog dan ook als steun in de rug.

Huidige stand van zaken

Wij sturen u dit bericht, om u te informeren over de acties die wij op korte termijn voorbereiden. Allereerst zijn wij in gesprek met de eigenaar van het pand om verder verval te voorkomen. De begane grond is inmiddels ontoegankelijk gemaakt om vernielingen onmogelijk te maken. Daarnaast wordt de huidige toestand van het gemeentelijk monument door middel van een bouwtechnisch en bouwhistorisch onderzoek inzichtelijk gemaakt. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Parallel aan deze stappen dringen wij er bij de eigenaar verder op aan het pand wind- en waterdicht te maken zodat, in afwachting van de uitkomsten van verdere planvorming, een verder verval kan worden voorkomen. Tot slot zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Hoe verder

Wij hebben nog geen inzicht in de verdere plannen van de eigenaar van het monument. Gelet op de beschermde status van het pand en de ligging in een cultuurhistorisch waardevolle zone zal het erfgoedbelang zwaar wegen bij toekomstige besluitvorming over ontwikkelingen op deze locatie. Indien door de eigenaar een vergunningaanvraag voor de sloop van het pand wordt ingediend, zal ons college advies vragen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over het al dan niet intrekken van de aanwijzing van gemeentelijk monument. Maar ook in het geval van handhaving als gemeentelijk monument zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseren over de herstelopgave.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Op het moment dat door de eigenaar en/of ontwikkelaar een eventuele verzoek wordt ingediend inzake het afvoeren van het object als gemeentelijk monument, dan stellen wij u daarvan uiteraard ook op de hoogte. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer John de Jong, adviseur monumentenzorg, bereikbaar op telefoonnummer 0318 - 680 336.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Henk van Laar,

afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Copyright © Vereniging Oud Ede 2016. Alle rechten voorbehouden.