Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, circa 800 leden zijn u al voorgegaan. Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

18 April 2018

Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

Dit meldde Ede Stad op 11-10 j.l:

Boek over Ede wint Professor van Winterprijs

Janny

 

EDE De Professor van Winterprijs is dit jaar voor Janny Bloembergen-Lukkes.

De jury heeft haar boek 'Paradoxale modernisering. Ede 1945-1995: groot geworden, herkenbaar gebleven' (Hilversum, Verloren 2015) unaniem verkozen tot prijswinnend boek van de ingezonden boeken uitgegeven in 2015-2016. Het prijsbedrag van 3500 euro wordt ter beschikking gesteld door het Professor van Winterfonds.

De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt voor het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis in Nederland. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis organiseert de prijs. De prijsuitreiking is op 9 november bij ProDemos in Den Haag.

Welke ruimte heeft een gemeentebestuur om een eigen invulling te geven aan de veranderingen die de Nederlandse samenleving doormaakte na de Tweede Wereldoorlog?

Dat wordt in het boek onderzocht voor de gemeente Ede.

Deze gemeente maakte tussen 1945 en 1995 een sterke groei door mede dankzij de komst van veel nieuwe bewoners. Hierdoor ontstonden spanningen tussen stedelijke ambities en rurale belangen.

Een deel van vooral de protestants-christelijke bewoners maakte zich zorgen om zaken als behoud van de zondagsrust en bijzonder onderwijs. Janny Bloembergen analyseert welke keuzes het gemeentebestuur heeft gemaakt op het gebied van de ruimtelijke ordening, het onderwijs, migranten, en vrije tijd en cultuur.

Zij concludeert dat, ondanks de uniformerende werking die van het moderniseringproces uitging, in de praktijk tegengestelde bewegingen mogelijk waren, waardoor de lokale eigenheid stand kon houden binnen het nationale eenwordingsproces.

De Professor van Winterprijs wordt voor de achtste keer uitgereikt.

De Vereniging Oud Ede feliciteert Janny Bloembergen van harte met deze prijs

De Vereniging Oud Ede heeft naar aanleiding van de brand in villa Richmond aan de Stationsweg in Ede een brief aan de gemeente Ede gestuurd (deze brief staat verder naar onderen op deze pagina). De Vereniging Oud Ede pleit daarin voor  herstel, en daardoor behoud, van dit gemeentelijke monument. Het antwoord van de gemeente Ede staat hieronder:

Vereniging Oud Ede
t.a.v. dhr. G. Hendriks
Postbus 8293
6710 AG EDE GLD

uw kenmerk: uw brief van 20-1-2017

zaaknummer 861979, behandeld door dhr. J. de Jong

onderwerp: Verzoek behoud en herstel gemeentelijk monument 'Villa Richmond' aan Stationsweg 102 te Ede.

Geachte heer Hendriks,

Namens de Vereniging Oud Ede heeft u ons op 20 januari jl. een brief gestuurd over het gemeentelijk monument 'Villa Richmond' aan Stationsweg 102 te Ede. U sprak hierin uw zorg uit over de teloorgang van het pand die dreigt door de schade van de brand. Wij waarderen het zeer dat de Vereniging Oud Ede zich uitspreekt voor behoud en herstel van dit gemeentelijk monument. Ook wij zijn van mening dat met de brand in het pand Stationsweg 102 een belangrijk gemeentelijk monument is aangetast. Wij beschouwen uw betoog dan ook als steun in de rug.

Huidige stand van zaken

Wij sturen u dit bericht, om u te informeren over de acties die wij op korte termijn voorbereiden. Allereerst zijn wij in gesprek met de eigenaar van het pand om verder verval te voorkomen. De begane grond is inmiddels ontoegankelijk gemaakt om vernielingen onmogelijk te maken. Daarnaast wordt de huidige toestand van het gemeentelijk monument door middel van een bouwtechnisch en bouwhistorisch onderzoek inzichtelijk gemaakt. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Parallel aan deze stappen dringen wij er bij de eigenaar verder op aan het pand wind- en waterdicht te maken zodat, in afwachting van de uitkomsten van verdere planvorming, een verder verval kan worden voorkomen. Tot slot zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Hoe verder

Wij hebben nog geen inzicht in de verdere plannen van de eigenaar van het monument. Gelet op de beschermde status van het pand en de ligging in een cultuurhistorisch waardevolle zone zal het erfgoedbelang zwaar wegen bij toekomstige besluitvorming over ontwikkelingen op deze locatie. Indien door de eigenaar een vergunningaanvraag voor de sloop van het pand wordt ingediend, zal ons college advies vragen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over het al dan niet intrekken van de aanwijzing van gemeentelijk monument. Maar ook in het geval van handhaving als gemeentelijk monument zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseren over de herstelopgave.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Op het moment dat door de eigenaar en/of ontwikkelaar een eventuele verzoek wordt ingediend inzake het afvoeren van het object als gemeentelijk monument, dan stellen wij u daarvan uiteraard ook op de hoogte. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer John de Jong, adviseur monumentenzorg, bereikbaar op telefoonnummer 0318 - 680 336.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Henk van Laar,

afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

brand Richmond

5 januari 2017: uitslaande brand in Villa Richmond aan de Stationsweg in Ede. Bron: Ede-Stad /Ted Walker

Het bestuur van de Vereniging Oud Ede heeft, n.a.v. de recente brand in het gemeentelijke monument "Villa Richmond" aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede onderstaande brief gestuurd.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede
Postbus 9022
6710 HK, Ede

Ede, 20 januari 2017

Onderwerp: Behoud pand Stationsweg 102

Geacht college,

De Vereniging Oud Ede voelt zich zeer betrokken bij het instandhouden van voor Ede karakteristieke panden. Met instemming citeren wij hierbij uit de concept Stadsvisie 2030 op blz. 42: "Ede heeft veel van haar herkenbaarheid verloren in de afgelopen decennia door het onvoldoende waarderen en respecteren van haar erfgoed. Daarom koesteren we wat er nog is. We zetten in op behoud van erfgoed door bescherming en ontwikkeling waarbij waardevolle karakteristieken de inspiratiebron zijn voor toekomstige ruimtelijke inrichting."

Stationsweg 102 (Richmond) is op 5 januari getroffen door een uitslaande brand. Het pand stond al geruime tijd leeg of werd bewoond als kraakpand c.q. als anti-kraak. De geschiedenis van Richmond is op de pagina's 100/101 beschreven in het boek "De Stationsweg in Ede" door Kees van Lohuizen; in 2013 uitgegeven door de Vereniging Oud Ede.

Veel mensen uit onze gemeente hebben nog herinneringen aan de fraaie wachtkamer van oogarts Van de Drift; bij minder mensen is bekend dat het indertijd is gebouwd in opdracht van  burgemeester Jhr. Op ten Noort, die er ook in heeft gewoond, en dat het pand ook als woonhuis heeft gediend voor burgemeester Baron Creutz.

Na jaren leegstand c.q. oneigenlijke bewoning dreigt door de schade van de brand het pand verder te verloederen. Wij vragen u om uw invloed aan te wenden opdat de eigenaar van Richmond het pand zodanig herstelt, dat het de status van gemeentelijk monument weer eer aan doet.

De Vereniging Oud Ede zou sloop buitengewoon betreuren; ook als blijk dat de status van gemeentelijk monument kennelijk te niet kan worden gedaan door verwaarlozing en brand.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

Vereniging Oud Ede

Gerard Hendriks
secretaris

Richmond nu

Na de brand: flink beschadigd, maar niet onherstelbaar. Foto: S. v.d. Pol

De heer Koopmans stuurde een aantal foto's "van vroeger" op. Leuk om hier te tonen.

Door op een foto te klikken wordt hij vergroot.

View the embedded image gallery online at:
http://oudede.nl/#sigFreeIdcc262f852f

De Vereniging Oud Ede is op 10 september 1924 opgericht, zij telt circa 800 leden, en stelt zich ten doel het cultuur-historische erfgoed in de gemeente Ede te bewaken en te bewaren voor de toekomst.

De collectie van de vereniging is in beheer gegeven aan de Stichting Historisch Museum Ede.

Vier maal per jaar verschijnt 'De Zandloper', het orgaan van de vereniging. Voor meer informatie over 'De Zandloper' wordt verwezen naar de tab 'De Zandloper' bovenaan deze pagina.

 

Copyright © Vereniging Oud Ede 2016. Alle rechten voorbehouden.